Statutul Sindicatului Sanitas Constanța

Cap. I.  DISPOZIŢII GENERALE

Art.1  Sindicatul SANITAS Constanţa este organizaţie sindicală cu caracter socio-profesional constituită la nivelul judeţului Constanţa ce reuneşte pe baza liberului consimţământ toate categoriile de personal din unităţile sanitare, de asistenţă socială, din instituţii publice, cabinete medicale, unităţi prestatoare de activităţi şi servicii conexe ş.a. din sectorul sanitar şi sectorul asistentă socială, indiferent de forma de organizare şi proprietatea capitalului.

Art.2  Sindicatul SANITAS Constanţa este o organizaţie sindicală independentă faţă de organele de stat, patronate, partide politice şi alte organizaţii.

Art.3  Sindicatul SANITAS Constanţa este MEMBRU al Federaţiei SANITAS din România şi este afiliat la Uniunea Judeţeană C.N.S.L.R. „FRATIA” Constanţa.

Art.4  Sindicatul SANITAS Constanţa funcţionează ca persoană juridică în baza Statutului propriu şi a Hotarârii Judecatoreşti conform Sentinţei Civile nr.47/13.02.1990 şi are sediul în b-dul Tomis, nr.145, Constanţa, cod 900591, telefon/fax: 0241 547991.

Cap. II. OBIECTIVE ŞI MIJLOACE DE ACŢIUNE

Art.5  Sindicatul SANITAS Constanţa are ca obiectiv principal organizarea unităţii şi forţei de acţiune a membrilor săi pentru apărarea drepturilor, libertăţilor şi intereselor generale ale membrilor de sindicat.

Art.6  Sindicatul SANITAS Constanţa promovează relaţii de colaborare şi solidaritate cu toate organizaţiile sindicale locale, naţionale şi internaţionale care susţin principiile democratice, dreptatea socială, libertatea şi pacea.

Art.7 Sindicatul SANITAS Constanţa susţine şi apără drepturile şi interesele sociale, profesionale, economice, juridice, etc. ale membrilor de sindicat.

Art.8  Pentru realizarea obiectivelor propuse sindicatul SANITAS Constanţa acţionează prin următoarele mijloace specifice luptei sindicale:

 1. a) petiţia, protestul scris, sesizarea, interpelarea;
 2. b) negocierea, medierea, concilierea;
 3. c) întrunirea, pichetul de protest, mitingul, marşul, demonstraţia;
 4. d) greva;
 5. e) orice alte mijloace prevăzute de legislaţia internă sau convenţiile internaţionale ratificate de statul român .

Cap. III.  PRINCIPII DE ORGANIZARE

Art. 9  Principiile fundamentale ale organizării şi funcţionării sindicatului SANITAS Constanţa sunt: unitatea de acţiune sindicală, democraţia, solidaritatea, exprimarea liberă, respectul opiniilor şi alegeri democratice.

Art.10  Sindicatul SANITAS Constanţa este un sindicat unic constituit din filiale organizate la nivelul unităţilor prevăzute la art. 1, precum şi din membri de sindicat înscrişi individual care respectă prevederile prezentului statut.

Art.11 (1) Filialele, membre ale sindicatului SANITAS Constanţa, sunt formate din membri de sindicat care provin din rândul personalului unităţii reuniţi indiferent de naţionalitate, sex, convingeri politice, religie şi vârstă după caz. Acestea pot avea în structură toate categoriile de personal inclusiv funcţionarii publici.

(2)  În sindicatul SANITAS Constanţa pot avea calitatea de membri asociaţi: elevii, studenţii, şomerii, persoane aflate în concediu de creştere a copilului, salariaţii în concediu de boală cu durata mai mare de 3 luni şi pensionarii din domeniile de activitate prevăzute la alin.1. Evidenţa acestora se ţine la sediul judeţean al sindicatului.

(3)  Membrii asociaţi pot avea un reprezentant, membru al Consiliului Judeţean, aprobat prin hotărâre a Consiliului Judeţean la propunerea Biroului Executiv.

Art.12  Prin filială a sindicatului SANITAS Constanţa, în sensul prezentului statut, se înţelege organizaţia SANITAS de la nivelul unei unităţi care are în componenţă cel putin 15 membri.

Organizarea şi funcţionarea filialelor şi nucleelor SANITAS sunt stabilite prin Regulamentul filialelor.

Art.13 Filialele sindicatului SANITAS Constanţa sunt formate din unul sau mai multe nuclee. Prin nucleu al unei filiale SANITAS Constanţa, în sensul prezentului statut, se înţelege grupul de membri de sindicat constituit la nivelul secţiei sau compartimentului unităţii.

Art.14 Dobândirea calităţii de membru al sindicatului SANITAS Constanţa se face, în baza liberului consimţământ, prin cerere de înscriere, aprobată de preşedintele filialei respective, în condiţiile prezentului statut.

Art.15 a) Pierderea calităţii de membru al sindicatului SANITAS Constanţa se poate face prin:

 • retragere, la cerere;
 • excludere, în conformitate cu prevederile Regulamentului Consiliului Judeţean.
 • retragerea filialei din care face parte membrul de sindicat, în conformitate cu prevederile Regulamentului Consiliului Judeţean.
 • autodizolvarea unei filiale.
 • excluderea filialei, în conformitate cu prevederile Regulamentului Consiliului Judeţean.
 • dizolvarea sau divizarea sindicatului SANITAS Constanţa.
 1. b) Pierderea calităţii de membru SANITAS Constanţa determină anularea oricărui drept asupra patrimoniului sindicatului SANITAS Constanţa cu excepţia dizolvării sau divizării sindicatului SANITAS Constanţa.

Art.16 Sindicatul SANITAS Constanţa are dreptul de a-şi elabora reglementări proprii, de a-şi alege liber reprezentanţii, de a-şi organiza gestiunea şi activitatea, de a-şi formula programe proprii de acţiune pe baza votului liber exprimat al reprezentanţilor legali ai membrilor săi, în conformitate cu legislaţia în vigoare.

Art.17 Alegerile, la toate nivelurile Sindicatului SANITAS Constanţa, se fac prin vot secret, o dată la 4 ani, astfel:

 1. la nivelul nucleelor SANITAS, alegerile se organizează, de regulă, în perioada premergătoare celor de la nivelul filialei SANITAS, în cadrul Adunării Generale, întrunită statutar în prezenţa a cel puţin 2/3 din numărul membrilor de sindicat din cadrul secţiei sau compartimentului respectiv.

Organele de conducere la acest nivel sunt:

 • liderul de nucleu;
 • viceliderul de nucleu.
 1. la nivelul filialelor sindicatului SANITAS Constanţa alegerile au loc, de regulă, în perioada premergătoare Conferinţei Judeţene, în cadrul Adunării Generale a reprezentanţilor nucleelor SANITAS, întrunită statutar în prezenţa a cel puţin 2/3 din numărul reprezentanţilor.

Organul de conducere la acest nivel poartă titulatura de Comitet Executiv şi are următoarea componenţă:

 • preşedinte filială;
 • vicepreşedinte filială;
 • secretar filială.

Norma de reprezentare şi depunerile de candidatură pentru aceste funcţii se fac în conformitate cu Regulamentul Filialelor SANITAS.

 1. la nivelul sindicatului SANITAS Constanţa alegerile se organizează în cadrul Conferinţei Judeţene de alegeri când sunt aleşi membrii Biroului Executiv şi şeful Comisiei de Cenzori, din rândul membrilor Sindicatului SANITAS Constanţa care nu îndeplinesc funcţii de conducere în Comitetele Directoare sau asimilabile la nivelul unităţilor de stat, particulare sau la nivelul unui partid politic. Norma de reprezentare şi depunerile de candidaturi pentru aceste funcţii se fac în conformitate cu Regulamentul Conferinţei Judeţene.

Art.18 În cazul dizolvării/divizării sindicatului SANITAS Constanţa, patrimoniul se împarte între filialele existente la data respectivă, proporţional cu sumele virate în ultimele 48 de luni de fiecare organizaţie. În acest caz Consiliul Judeţean constituie Comisia Judeţeană de Dizolvare/Divizare, care va supune aprobării Consiliului Judeţean raportul de dizolvare/divizare a Sindicatului SANITAS Constanţa.

Art.19  Sindicatul SANITAS Constanţa se poate afilia liber consimţit la organizaţii sindicale sau alte tipuri de asocieri la nivel local, regional, naţional şi internaţional cu aprobarea Consiliului Judeţean.

Cap. IV.  DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE FILIALELOR

 1. DREPTURILE FILIALELOR

Art.20 Dreptul de a fi reprezentate la toate nivelurile de conducere şi coordonare.

Art.21 Dreptul de a beneficia de sprijin în susţinerea acţiunilor revendicative la nivel de unitate sau la locul de muncă.

Art.22 Dreptul de a beneficia de asistenţa de specialitate a Biroului Executiv, a departamentelor din cadrul sindicatului SANITAS Constanţa şi a organismelor specializate pe diferite domenii cu care sindicatul are incheiate colaborări (juridic, financiar, etc), la toate nivelurile.

Art.23 Dreptul de a fi informate periodic asupra activităţii sindicatului SANITAS Constanţa, a Federaţiei Sanitas şi a CNSLR Frăţia.

Art.24 Dreptul de a fi reprezentate în relaţia cu conducerea unităţii unde unde au membrii de sindicat şi să li se faciliteze accesul la organele puterii de stat (instituţiile publice centrale şilocale), organizaţii neguvernamentale la toate nivelurile, după caz, în situaţii deosebite la cererea expresă a preşedintelui filialei sau a Comitetului Executiv al filialei.

Art.25 Dreptul de a beneficia de serviciile sindicale, în mod transparent şi nediscriminatoriu (programe de formare şi informare sindicală, programe de formare profesională ş.a.), asigurate de Sindicatul SANITAS Constanţa, pentru membrii pe care îi reprezintă.

Art.26 Dreptul de a se retrage din sindicatul SANITAS Constanţa în conformitate cu prevederile Regulamentului Consiliului Judeţean.

Art.27 Dreptul de a prezenta şi susţine fără nici o îngrădire, propuneri, moţiuni, rezoluţii, amendamente, programe proprii de acţiune în interesul general al membrilor SANITAS Constanţa, la toate nivelurile.

 1. OBLIGAŢIILE FILIALELOR

Art.28 Să respecte prevederile Statului Sindicatului SANITAS Constanţa şi Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al acestuia.

Art.29 Să respecte hotărârile şi deciziile organelor de conducere ale Sindicatului SANITAS Constanţa.

Art.30  Să participe activ la toate acţiunile iniţiate de organele de conducere şi să le informeze asupra activităţii proprii.

Art.31  Să nu iniţieze acţiuni în numele sau împotriva intereselor Sindicatului SANITAS Constanţa, ale Federaţiei SANITAS sau altor organizaţii sindicale la care Sindicatului SANITAS Constanţa este afiliat.

 1. RECOMPENSE

Art.32  Filialele SANITAS, membrii şi reprezentanţii aleşi în organele de conducere, au dreptul la recompense morale şi materiale, în conformitate cu Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al Sindicatului SANITAS Constanţa.

 1. SANCŢIUNI

Art.33  Filialele SANITAS, membrii şi reprezentanţii aleşi în organele de conducere, pot fi sancţionaţi pentru încălcarea prevederilor statutare, în conformitate cu Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al Sindicatului SANITAS Constanţa.

Cap. V.  DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE MEMBRILOR DE SINDICAT

 1. DREPTURI

Art.34  Să fie reprezentaţi în relaţia cu conducerea unităţii unde sunt angajaţi de către conducerea filialei SANITAS din care fac parte.

Art.35  Să fie reprezentaţi de conducerea Sindicatului SANITAS Constanţa, în relaţia cu conducerea unităţii unde sunt angajaţi şi să li se faciliteze accesul la organele puterii de stat (instituţiile publice centrale şi locale), organizaţii neguvernamentale la toate nivelurile, după caz, în situaţii deosebite la cererea expresă a preşedintelui filialei sau la cererea motivată a membrului de sindicat.

Art.36  Să fie informaţi periodic asupra activităţii sindicatului SANITAS Constanţa, a Federaţiei Sanitas şi a CNSLR Frăţia.

Art.37  Să beneficieze de serviciile sindicale, în mod transparent şi nediscriminatoriu (programe de formare şi informare sindicală, programe de formare profesională ş.a.), asigurate de Sindicatul SANITAS Constanţa, la solicitarea preşedintelui filialei sau a Comitetului Executiv al filialei.

Art.38  Să se retragă din sindicatul SANITAS Constanţa în conformitate cu prevederile Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Sindicatului SANITAS Constanţa.

Art.39  Să prezinte şi să susţină fără nici o îngrădire, propuneri, moţiuni, rezoluţii, amendamente, programe proprii de acţiune în interesul general al membrilor SANITAS Constanţa, la toate nivelurile.

Art.40  Să aleagă şi să fie aleşi în organele de conducere.

Art.41  Să sesizeze disfuncţionalităţile apărute în cadrul filialei SANITAS din care face parte.

Art.42  Să beneficieze de ajutoare sociale;

Art.43 Să poată participa la programele culturale, sportive, turistice organizate sau convenite cu alte instituţii de sindicatul SANITAS Constanţa la toate nivelurile;

Art.44  Să beneficieze de recompense morale şi materiale;

 1. OBLIGAŢII

Art.45 Să respecte prevederile Statului Sindicatului SANITAS Constanţa şi Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al acestuia.

Art.46  Să respecte hotărârile şi deciziile organelor de conducere ale Sindicatului SANITAS Constanţa, la toate nivelurile.

Art.47  Să participe activ la toate acţiunile iniţiate de organele de conducere şi să le informeze asupra activităţii proprii.

Art.48 Să nu iniţieze acţiuni în numele sau împotriva intereselor Sindicatului SANITAS Constanţa, ale Federaţiei SANITAS sau altor organizaţii sindicale la care Sindicatului SANITAS Constanţa este afiliat.

Art.49  Să primească şi să execute sancţiunile aplicate.

Art.50 Să achite cotizaţia conform reglementărilor prezentului statut. Neachitarea acestei cotizaţii timp de 3 luni consecutiv (respectiv două trimestre pentru membrii asociaţi) atrage excluderea din organizaţie.

 1. RECOMPENSE

Art.51 Membrii SANITAS au dreptul la recompense morale şi materiale, în conformitate cu Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al Sindicatului SANITAS Constanţa.

 1. SANCŢIUNI

Art.52  Membrii SANITAS, pot fi sancţionaţi pentru încălcarea prevederilor statutare, în conformitate cu Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al Sindicatului SANITAS Constanţa.

Cap. VI.  ORGANELE DE CONDUCERE

Art.53  Organele de conducere ale sindicatului SANITAS Constanţa sunt:

 1. Conferinţa Judeţeană
 2. Consiliul Judeţean
 3. Biroul Executiv Judeţean
 4. Preşedintele
 5. CONFERINŢA JUDEŢEANĂ

Art.54 Este organul suprem de conducere al Sindicatului SANITAS Constanţa şi se întruneşte în sesiuni:

 1. ordinare, la doi ani la convocarea Consiliului Judeţean;
 2. extraordinare, la convocarea Consiliului Judeţean pentru modificarea statutului atunci când situaţia o impune sau pentru completarea componenţei Biroului Executiv şi înlocuirea Şefului Comisiei de Cenzori în următoarele cazuri:
 • demisie,
 • deces,
 • condamnare pentru fapte penale,
 • limitarea în exerciţiul drepturilor civile,
 • stabilirea în străinătate,
 • dobândirea de funcţii incompatibile cu cele deţinute, conform legislaţiei,
 • certificat de handicap psihic,
 • absenţa prelungită (pentru o perioadă mai mare de 6 luni) cu excepţia cazurilor medicale.
 • funcţii vacante sau vacantate din motive de forţă majoră.
 1. extraordinare, la cererea a cel puţin 1/2 din numărul membrilor sindicatului SANITAS Constanţa în cazuri justificate, extrem de grave, pentru înlocuirea Biroului Executiv al Sindicatului SANITAS Constanţa în cazul provocării unor prejudicii morale şi materiale, cuantificabile, dovedite şi determinate cert.

Art.55 Este statutar constituită în prezenţa a două treimi din numărul delegaţilor, desemnaţi de filialele SANITAS Constanţa pe baza normei de reprezentare stabilită de Regulamentul Conferinţei Judeţene şi ia hotărâri cu majoritate simplă a delegaţilor validaţi. La întrunirea Conferinţei Judeţene participă membrii Comisiei de Cenzori şi şefii departamentelor.

Art.56 În competenţa Conferinţei Judeţene intră următoarele:

 1. validează Regulamentul Conferinţei Judeţene.
 2. alege prin vot secret o dată la 4 ani, Preşedintele sindicatului SANITAS Constanţa, ceilalţi membri ai Biroului Executiv Judeţean şi Şeful Comisiei de Cenzori în condiţiile stabilite prin Regulamentul Conferinţei.
 3. aprobă modificările la statutul sindicatului SANITAS Constanţa propuse de Consiliul Judeţean.
 4. analizează şi aprobă activitatea Consiliului Judeţean desfăşurată pe perioada dintre conferinţe.
 5. validează reprezentantul propus de Consiliul Judeţean în vederea completării componenenţei Biroului Executiv şi înlocuirii Şefului Comisiei de Cenzori pe perioada ramasă pâna la următoarea Conferinţă de Alegeri în cazurile prezentate la art. 54 lit. b. In cazul respingerii candidatului propus, Conferinţa alege un alt membru în condiţiile stipulate în Regulamentul Conferinţei.
 6. validează întraga activitate a sindicatului SANITAS Constanţa desfăşurată în perioada dintre conferinţe şi hotărârile adoptate de Consiliul Judeţean.
 7. validează afilierea sau retragerea sindicatului SANITAS Constanţa la sau de la o organizaţie sindicală.
 8. validează sau invalidează contestaţiile aduse unor acţiuni ale Consiliului Judeţean.
 9. acordă mandat de conducere Consiliului Judeţean pe perioada dintre conferinţe.
 10. stabileşte strategia sindicatului SANITAS Constanţa pe perioada dintre conferinţe.
 11. CONSILIUL JUDEŢEAN

Art.57 Este organul superior de conducere a sindicatului SANITAS în perioada dintre conferinţe şi este convocat în sesiuni:

 1. ordinare, de regulă lunar, de către Preşedinte sau Biroul Executiv Judeţean;
 2. extraordinare, la cererea Preşedintelui, a 1/3 din membrii Consiliului Judeţean sau a Comisiei de Cenzori, în cazuri deosebite, prevăzute în Regulamentul Consiliului Judeţean.

Art.58 Este legal constituit în prezenţa a 2/3 din numărul membrilor şi ia hotărâri cu majoritate simplă, în caz de balotaj votul Biroului Executiv este decisiv.

Art.59 Se constituie de drept din:

 1. membrii Biroului Executiv Judeţean;
 2. preşedinţii filialelor SANITAS;
 3. alţi reprezentanţi SANITAS stabiliţi prin Regulamentul Consiliului Judeţean.

La întrunirile Consiliului Judeţean participă Şeful Comisiei de Cenzori şi şefii de departamente.

Art.60 Hotarârile Consiliului Judeţean sunt obligatorii pentru filialele SANITAS, Biroul Executiv, Comisia de Cenzori şi pentru departamente.

Art.61  Are în competenţă următoarele atribuţii:

 1. reprezintă interesele sindicatului SANITAS Constanţa în raport cu alte sindicate, cu organele administraţiei de stat şi locale, Casa Judeţeană de Asigurări de Sănătate, administraţiile unităţilor, patronate ş.a.
 2. asigură indeplinirea hotărârilor Conferinţei Judeţene şi dezbaterea hotărârilor emise de organizaţiile sindicale la care sindicatul SANITAS Constanţa este afiliat.
 3. aprobă anual Bugetul sindicatului SANITAS Constanţa în trimestrul IV al anului în curs pentru anul care urmează (excepţie bugetul pentru semestrul II al anului 2012 care este aprobat în prima şedinţă de după conferinţă) şi aprobă anual sau periodic regularizări la acest buget la propunerea Biroului Executiv.
 4. aprobă trimestrial execuţia bugetară a sindicatului şi periodic, cuantumurile fondului de casă, a ajutorului de grevă.
 5. aprobă trimestrial Notele de Control ale Comisiei de Cenzori şi anual Raportul de Activitate. Acestea vor purta viza Biroului Executiv cu semnătura Preşedintelui.
 6. aprobă, la propunerea Biroului Executiv, constituirea unor fonduri cu destinaţie specială.
 7. stabileşte, de regulă, în ultima şedinţă din an tipurile de ajutoare şi cuantumurile acestora, la propunerea Biroului Executiv (la momentul aprobării bugetului de venituri şi cheltuieli), cuantumuri ce sunt aplicabile pentru anul ce urmează.
 8. aprobă Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al Sindicatului SANITAS Constanţa elaborat de Biroul Executiv, regulament care cuprinde:
 • Regulamentul Conferinţei Judeţene;
 • Regulamentul Consiliului Judeţean;
 • Regulamentul Biroului Executiv;
 • Regulamentul Filialelor SANITAS;
 • Regulamentul Comisiei de Cenzori.
 • Regulamentul Departamentelor şi a Compartimentului financiar contabil.
 • Regulamentul de deconturi.
 1. propune modificări la statutul sindicatului SANITAS Constanţa şi le prezintă Conferinţei Judeţene spre aprobare.
 2. convoacă Conferinţa Judeţeană.
 3. aprobă semestrial Raportul Biroului Executiv privind activitatea sindicatului SANITAS Constanţa.
 4. propune Conferinţei Judeţene proiectul de STRATEGIE a sindicatului SANITAS Constanţa.
 5. analizează periodic, cel puţin semestrial activitatea Biroului Executiv, a filialelor SANITAS, a departamentelor şi personalului angajat, în funcţie de care poate lua hotărâri.
 6. analizează şi hotărăşte asupra propunerilor Biroului Executiv, ale membrilor Consiliului Judeţean sau ale Şefului Comisiei Cenzori privind recompensele, sancţiunile, ajutoarele sociale conform Regulamentului Consiliului Judeţean.
 7. aprobă necesarul de investitii şi dotarea sindicatului SANITAS Constanţa cu mijloace mobile şi imobile şi hotărăşte în cazul înstrăinării sau redistribuirii lor.
 8. aprobă planurile de acţiuni sindicale propuse de Biroului Executiv.
 9. validează sau invalidează contestaţiile aduse activităţii Biroului Executiv şi Comisiei de Cenzori. Decide asupra sesizărilor şi contestaţiilor membrilor Sanitas privind activitatea unor membrii ai Consiliului Judeţean, ai Biroului Executiv, ai Comisiei de Cenzori sau a conducerii filialelor.
 10. hotărăşte afilierea sau retragerea sindicatului SANITAS Constanţa la sau de la o organizaţie sindicală.
 11. aprobă completarea Consiliului Judeţean cu reprezentanţi la nivel judeţean ai membrilor asociaţi prevăzuţi la art.11. al. 2.
 12. urmăreşte semestrial îndeplinirea STRATEGIEI sindicatului SANITAS Constanţa.
 13. validează şefii departamentelor şi alt personal de execuţie angajat, precum şi salariul şi alte drepturi acordate acestora, la propunerea Biroului Executiv;
 14. numeşte şi revocă, la propunerea Biroului Executiv, a şefului Comisiei de Cenzori sau a unui membru al Consiliului Judeţean membrii Comisiei de Cenzori;
 15. suspendă din funcţie oricare membru al unui organ de conducere, execuţie şi control în cazuri justificate, extrem de grave în cazul provocării unor prejudicii morale şi materiale, cuantificabile, dovedite şi determinate cert, în conformitate cu Regulamentul Consiliului Judeţean; În cazul unui membru al Biroului Executiv sau al şefului Comisie de Cenzori aflat într-una din situaţiile prevăzute la art 54. lit. b sau suspendat, Consiliul Judeţean alege, prin vot secret, persoana care asigură interimatul până la Conferinţa Jedeţeană;
 16. propune Conferinţei Judeţene un reprezentant în vederea completării componenenţei Biroului Executiv şi înlocuirii Şefului Comisiei de Cenzori în cazurile prezentate la art. 54 lit. b.
 17. desemnează Comitetul de Grevă şi Comisia de Negocieri.
 18. hotărăşte deschiderea şi închiderea conflictelor de muncă la nivel local.
 19. acordă mandat de conducere Biroului Executiv pe perioada dintre sesiuni şi îndeplineşte orice alte atribuţii încredinţate de Conferinţa Judeţeană.
 20. în exercitarea atribuţiilor statutare, Consiliului Judeţean adoptă hotărâri care vor fi semnate de Preşedinte.
 21. BIROUL EXECUTIV JUDEŢEAN

Art.62  Este organul de conducere a sindicatului SANITAS Constanţa în perioada dintre consilii şi este convocat în sesiuni:

 1. ordinare, de regulă bilunar sau ori de câte ori este nevoie de către Preşedinte;
 2. extraordinare, la cererea Preşedintelui sau a celorlalţi 3 membri ai Biroului, în cazuri ce nu suportă amânare.

Art.63  Este legal constituit în prezenţa a cel puţin 3 din membrii săi şi ia hotărâri cu majoritate simplă. În caz de balotaj, votul Preşedintelui este decisiv.

Art.64  Se compune din 4 membri, aleşi de Conferinţă pentru o perioadă de 4 ani:

 • Preşedinte;
 • Vicepreşedinte;
 • Secretar cu programe profesionale,sociale, juridice şi sociale;
 • Secretar cu programe de organizare şi redactare;

Art.65 În perioada mandatului, membrii Biroului Executiv desfaşoară activitate permanentă pentru sindicat.

Art.66 Are în competenţă următoarele atribuţii:

 1. pune în aplicare hotărârile Conferinţei, Consiliului Judeţean, precum şi cele emise de organele superioare de conducere ale Federaţiei SANITAS;
 2. elaborează proiectul Raportului privind activitatea Consiliului Judeţean în perioada dintre Conferinţe;
 3. convoacă Consiliul Judeţean şi asigură organizarea şi desfasurarea acestuia conform regulamentului acestuia;
 4. întocmeşte anual bugetul de venituri şi cheltuieli şi-l prezintă spre aprobare Consiliului Judeţean în trimestrul IV al anului în curs pentru anul care urmează (excepţie bugetul pentru semestrul II al anului 2012 care este prezentat Consiliul Judeţean în prima şedinţă de după conferinţă) şi propune anual sau periodic regularizări la acest buget.
 5. propune Consiliului Judeţean, spre aprobare, tipurile de ajutoare şi cuantumurile acestora, de regulă în ultima şedinţă din an (la momentul aprobării bugetului de venituri şi cheltuieli), cuantumuri ce sunt aplicabile pentru anul ce urmează.
 6. propune Consiliului Judeţean, spre aprobare, trimestrial execuţia bugetară a sindicatului şi periodic, cuantumurile fondului de casă şi a ajutorului de grevă.
 7. propune Consiliului Judeţean spre aprobare constituirea unor fonduri cu destinaţie specială.
 8. întocmeşte planuri de acţiune sindicală şi le propune spre aprobare Consiliului Judeţean.
 9. elaborează Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al sindicatului SANITAS Constanţa şi îl propune spre aprobare Consiliului Judeţean.
 10. întocmeşte semestrial Raportul Biroului Executiv privind activitatea sindicatului SANITAS Constanţa desfăşurată în această perioada şi îl înaintează Consiliului Judeţean spre aprobare;
 11. propune Consiliului Judeţean recompense, sancţiuni, ajutoare sociale.
 12. propune Consiliului Judeţean necesarul de investiţii şi dotarea sindicatului SANITAS Constanţa cu mijloace mobile şi imobile.
 13. vizează Raportul de activitate şi Notele de Control ale Comisiei de Cenzori.
 14. aprobă calendarul acţiunilor de control al Comisiei de Cenzori la propunerea şefului de comisie.
 15. emite sarcini şi programe de acţiuni pentru membrii Biroului Executiv şi departamente, în conformitate cu atribuţiile statutare.
 16. decide asupra tuturor sugestiilor, sesizărilor şi contestaţiilor membrilor SANITAS cu excepţia celor privind activitatea membrilor Consiliului.
 17. propune Consiliului Judeţean afilierea sau retragerea sindicatului SANITAS Constanţa la sau de la o organizaţie sindicală;
 18. propune completarea Consiliului Judeţean cu reprezentanţi la nivel judeţean ai membrilor asociaţi prevăzuţi la art.11. al. 2.
 19. numeşte sau revocă şefii de departamente şi alt personal de execuţie angajat şi îi propune Consiliului Judeţean spre validare.
 20. stabileşte salariul şi alte drepturi ale personalului angajat, la propunerea Preşedintelui, şi le propune spre validare Consiliului Judeţean.
 21. propune Consiliului Judeţean numirea şi revocarea membrilor Comisiei de Cenzori.
 22. aprobă şi angajează cheltuieli curente şi prestări servicii, în limita maximă de 1/2 din fondul de casă în conformitate cu Regulamentul de deconturi şi normele financiare ale Federaţiei SANITAS;
 23. aprobă Preşedintelui încheierea de contracte şi convenţii cu persoane fizice sau juridice.
 24. coordonează activitatea filialelor sindicatului SANITAS Constanţa în teritoriu;
 25. elaborează amendamente la statut şi le prezintă Consiliului Judeţean.
 26. elaborează proiectul strategiei sindicatului SANITAS Constanţa, pe perioada dintre conferinţele judeţene, prin completarea Strategiei Federaţiei SANITAS;
 27. încheie protocoale cu alte organe, organizaţii de stat sau particulare, sindicate, persoane juridice etc.
 28. promovează întâlniri cu reprezentantii Patronatului în cadrul Comisiei de Dialog Social;
 29. stabileşte petiţia sau sesizarea, hotărăşte deschiderea conflictului colectiv de muncă la nivelul unei filiale/ nucleu SANITAS şi numeşte Comisia de Negociere a acestuia;
 30. transmite şi înregistrează SESIZAREA stabilită de Federaţia SANITAS organelor abilitate, în cazul deschiderii unui conflict colectiv de muncă la nivel de ramură sau naţional;
 31. reprezintă interesele sindicatului SANITAS Constanţa în raport cu alte sindicate, cu organele administraţiei de stat şi locale, Casa Judeţeană de Asigurări de Sănătate, administraţiile unităţilor, patronate ş.a.
 32. îndeplineşte orice alte atribuţii încredinţate de Consliul Judeţean.
 33. în exercitarea atribuţiilor statutare, Biroul Executiv adoptă hotărâri care vor fi semnate de Preşedinte.
 34. PREŞEDINTELE

Art.67 Este ales de Conferinţa Judeţeană pe o perioadă de 4 ani prin vot secret şi conduce activitatea sindicatului SANITAS în perioada dintre întrunirile Biroului Executiv.

Art.68  Poate funcţiona ca salariat al sindicatului (scos din producţie) salarizarea făcându-se conform grilei Federaţiei SANITAS sau poate fi indemnizat cu un procent din încasările sindicatului, conform bugetului aprobat anual de Consiliul Judeţean. În această situaţie indemnizaţia va reprezenta minimum 40 % din salariul stabilit de federaţie. Situaţia încadrării este opţiunea unilaterală a preşedintelui şi este dictată de condiţiile obiective existente la diferite momente în activitatea sindicală.

Art.69 Are următoarele atribuţii:

 1. conduce şi coordonează activitatea membrilor Biroului Executiv, lucrările Biroului Executiv, ale Consiliului Judeţean şi ale Conferinţei Judeţene;
 2. acordă mandat scris de conducere în absenţa sa vicepreşedintelui, iar în absenţa acestuia oricărui membru al Biroului Executiv şi acordă mandate de reprezentare oricărui membru al organelor de conducere ale sindicatului SANITAS Constanţa;
 3. convoacă Biroul Executiv în şedinţe de lucru sau extraordinare şi Consiliul Judeţean în şedinţe extraordinare;
 4. decide asupra corespondenţei primite de sindicatul SANITAS Constanţa.
 5. conduce Comisiile de Negociere a Contractelor Colective de Muncă şi a Conflictelor Colective de muncă la nivel de grup de unităţi sau la nivelul unităţilor, la solicitare.
 6. răspunde de activitatea departamentului de secretariat şi a departamentului de financiar contabil şi coordonează direct întreaga activitate sindicală prin celelalte departamente;
 7. emite decizii pentru desfăşurarea activităţii curente a sindicatului SANITAS Constanţa, verifică, prin sondaj, ducerea la îndeplinire a acestora şi propune măsuri şi sancţiuni Consiliului Judeţean în cazul neîndeplinirii acestora.
 8. reprezintă sindicatului SANITAS Constanţa în relaţiile cu terţii, încheie contracte şi convenţii cu persoane fizice sau juridice cu aprobarea Biroului Executiv.
 9. organizează şi conduce activitatea de lobby şi advocacy a sindicatului; desemnează responsabilităţi în acest sens membrilor Biroului Executiv, şefilor de departamente şi altor membri de sindicat.
 10. este reprezentantul legal al Sindicatului SANITAS Constanţa în proiectele europene.
 11. stabileşte relaţii cu diverşi parteneri pentru implicarea comună în proiecte; stabileşte participarea cu grupul ţintă la alţi aplicanţi de proiecte.
 12. organizează şi răspunde de activităţile ce ţin de proiectele în curs de implementare; trasează sarcini în acest sens vicepreşedintelui, celorlalţi membrii ai Biroului Executiv, şefilor de departamente şi altor persoane implicate în proces.
 13. angajează cheltuieli urgente (consumabile, avarii la aparatură şi instalaţii ş.a.) în limită maximă de 1/4 din fondul de casă, validate ulterior, în prima şedinţă, de Biroul Executiv.
 14. reprezintă sindicatul SANITAS Constanţa la examenele de grad principal, precum şi la toate concursurile de ocupare a unor posturi vacante la nivel judeţean, precum şi la solicitarea liderilor filialelor SANITAS.
 15. răspunde împreună cu votanţii pentru orice acţiune păgubitoare produsă sindicatului SANITAS Constanţa, dacă prin încheierea unor acte juridice sau depăşirea de competenţe, produce daune, cu excepţia celor provocate de forţa majoră.
 16. supraveghează investiţiile şi răspunde în faţa Consiliului Judeţean de modul în care îşi desfăşoară întreaga activitatea.
 17. propune salariul şi alte drepturi ale personalului angajat şi le prezintă Biroului Executiv spre aprobare.
 18. îndeplineşte oricare alte atribuţii încredinţate de organele superioare de conducere, în limita prezentului statut şi a legislaţiei în vigoare.

VICEPREŞEDINTELE

Art.70  Îndeplineste următoarele atribuţii :

 1. înlocuieste Preşedintele în baza mandatului scris acordat de acesta.
 2. este purtătorul de cuvânt în relaţiile cu mass-media, aceste relaţii vor fi date cu consultarea Preşedintelui; promovează în publicaţiile locale şi naţionale acţiunile organizaţiei Sanitas;
 3. coordonează direct şi răspunde de activitatea departamentului de organizare, protocol şi reprezentare.
 4. nominalizează titularul departamentului din subordine, cu consultarea Preşedintelui, şi îl propune Biroul Executiv spre aprobare.
 5. se documentează temeinic, îşi însuşeşte şi răspunde de legislaţia privind unităţile sanitare, contractele cu CJAS Constanţa, salarizarea personalului şi sistemul de pensii.
 6. efectuează activităţile ce ţin de proiectele în curs de implementare stabilite de Preşedinte.
 7. reprezintă sindicatul SANITAS Constanţa, alături de Preşedinte, la negocierea şi încheierea Contractelor Colective de Munca, la tratative sau acorduri cu patronatul şi cu autorităţile publice, precum şi în structurile specifice dialogului social;
 8. urmăreşte ducerea la îndeplinire a hotărârilor emise de Preşedinte precum şi a tuturor hotărârilor organelor superioare de conducere SANITAS; prezintă Preşedintelui şi Biroul Executiv concluzii şi propuneri în caz de neîndeplinire;
 9. îndeplineste oricare alte sarcini încredinţate de Preşedinte, Biroul Executiv sau Consiliul Judeţean, în limita prezentului statut şi a legislaţiei în vigoare.

SECRETARUL CU PROGRAME PROFESIONALE, JURIDICE ŞI SOCIALE

Art.71  Îndeplineste următoarele atribuţii:

 1. coordonează direct şi răspunde de activitatea departamentului profesional, programe sindicale şi educaţionale.
 2. nominalizează titularul departamentului din subordine, cu consultarea Preşedintelui, şi îl propune Biroul Executiv spre aprobare.
 3. răspunde de activitatea juridică a sindicatului şi colaborează cu cabinetul de avocatură cu care sindicatul a încheiat contract de colaborare.
 4. răspunde de întocmirea actelor pentru demararea proceselor în instanţă şi de desfăşurarea acestora, împreună cu preşedintele de filială care are membri de sindicat implicaţi în proces.
 5. se documentează temeinic, îşi însuşeşte şi răspunde de legislaţia privind exercitarea profesiei, codul muncii, dialogul social, negocierile colective şi conflictele de muncă;
 6. promovează şi coordonează acţiunile sociale, întocmeşte anchetele sociale.
 7. vizează cererile de ajutor social.
 8. se ocupă de distribuirea biletelor de odihnă şi tratament către membrii de sindicat SANITAS.
 9. îndeplineste oricare alte sarcini încredinţate de Preşedinte, Biroul Executiv sau Consiliul Judeţean, în limita prezentului statut şi a legislaţiei în vigoare.

SECRETARUL CU PROGRAME DE ORGANIZARE ŞI REDACTARE

Art.72  Îndeplineste urmatoarele atribuţii:

 1. coordonează direct şi răspunde de activitatea departamentului de documentare şi legislaţie (internă şi internaţională).
 2. nominalizează titularul departamentului din subordine, cu consultarea Preşedintelui, şi îl propune Biroul Executiv spre aprobare.
 3. urmăreşte evidenţa membrilor şi organizarea filialelor şi nucleelor SANITAS şi propune periodic organelor de conducere eficientizarea activităţii filialelor şi a organizaţiei;
 4. urmăreşte convocarea şi organizarea “la termen” a adunărilor generale de alegeri la nivelul filialelor SANITAS, prezintă aceste termene Preşedintelui, Biroul Executiv şi preşedinţilor de filială.
 5. întocmeşte, în timpul întrunirii, procesele-verbale ale Biroului Executiv şi ale Consiliul Judeţean.
 6. întocmeşte, sub îndrumarea preşedintelui, corespondenţa emisă de sindicat.
 7. se documentează temeinic, îşi însuşeşte şi răspunde de Statut şi Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al Sindicatului SANITAS Constanţa şi de legislaţia specifică sindicatelor.
 8. se ocupă de formatul şi conţinutul site-ului sindicatului şi îl actualizează permanent. Ridicarea materialelor pe site se face cu aprobarea Preşedintelui.
 9. îndeplineste oricare alte sarcini încredinţate de Preşedinte, Biroul Executiv sau Consiliul Judeţean, în limita prezentului statut şi a legislaţiei în vigoare.

PREŞEDINTELE FILIALEI SANITAS

Art.73  Îndeplineşte atribuţii de preşedinte la nivelul filialei.

Art.74 Are în competenţă următoarele atribuţii specifice:

 1. îşi însuşeşte Statutul, Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al sindicatului SANITAS Constanţa şi legislaţia necesară îndeplinirii atribuţiilor sale;
 2. conduce activitatea Comitetului Executiv din filială.
 3. participă activ la toate acţiunile şi activităţile sindicale stabilite de Preşedinte, Biroul Executiv sau Consiliul Judeţean.
 4. aprobă înscrierile/retragerile în/din sindicatul SANITAS Constanţa, fiecare lider la nivelul filialei pe care o conduce, precum şi reînscrierea unui fost membru SANITAS exclus/retras, în condiţiile precizate în Regulamentul Consiliului Judeţean.
 5. se obligă să informeze Biroul Executiv şi Preşedintele asupra hotărârilor, de interes general, luate la nivelul filialei;
 6. convoacă şi asigură alături de ceilalţi membri ai Comitetului Executiv organizarea de alegeri „la termen” la nivelul filialei, precum şi la nivelul nucleelor SANITAS din organizaţia pe care o reprezintă, conform Regulamentului filialelor.
 7. convoacă în termen de 10 zile de la data întrunirii Consiliului Judeţean, reprezentanţii nucleelor SANITAS din structura filialei, pentru informare şi dezbatere;
 8. urmăreşte virarea la timp şi corect a cotizaţiei.
 9. reprezintă membrii filialei sindicatului SANITAS Constanţa în Comitetul Director/Consiliul Consultativ al unităţii, la toate nivelurile unităţii respective şi la concursurile de ocupare a unor posturi vacante, ca observator.
 10. negociază şi semnează, alături de echipa de negociere, Contractul Colectiv de Munca încheiat la nivelul unităţii;
 11. îndeplineste oricare alte sarcini încredinţate de Preşedinte, Biroul Executiv sau Consiliul Judeţean, în limita prezentului statut şi a legislaţiei în vigoare.

Cap.VI.  ORGANE DE EXECUŢIE

Art.75 Organele de execuţie ale sindicatului SANITAS Constanţa sunt:

 1. Departamentul de documentare şi legislaţie (internă şi internaţională).
 2. Departamentul profesional, programe sindicale şi educaţionale.
 3. Departamentul de organizare, protocol şi reprezentare.
 4. Compartimentul financiar contabil (cuprinde serviciul de contabilitate şi trezorierul, servicii care sunt sau pot fi externalizate).

Art.76 Activitatea departamentelor este coordonată de membrii Biroului Executiv şi se desfăşoară în conformitate cu regulamentele de organizare şi funcţionare proprii, elaborate de Biroul Executiv şi aprobate de Consiliul Judeţean

Art.77 a)Titularii departamentelor şi compartimentelor sunt numiţi de Biroul Executiv la propunerea coordonatorului direct, în condiţiile prezentului statut, din doi în doi ani, în prima întrunire a Consiliului Judeţean sau după Conferinţă. Numirea se face din rândul membrilor SANITAS sau nemembri specializaţi în domeniile specifice activităţii departamentului. Aceştia nu pot fi, în acelaşi timp, membri ai organelor de conducere sau control SANITAS Constanţa;

b)Revocarea lor se face în condiţiile prezentului statut.

c)Activitatea lor se desfăşoară în concordanţă cu prevederile prezentului statut şi a Regulamentul Departamentelor şi a Compartimentului financiar contabil.

Cap. VII. CONTROLUL FINANCIAR

Art.78  În cadrul sindicatului SANITAS Constanţa funcţionează Comisia de Cenzori compusă din 3 membri:

 1. şeful Comisiei, ales prin vot secret pe o perioadă de 4 ani, de Conferinţa Judeţeană de alegeri;
 2. 2 membri, numiţi din doi în doi ani în prima întrunire a Consiliului Judeţean sau după Conferinţa Judeţeană, conform prevederilor prezentului statut.

Membrii Comisiei de Cenzori nu pot fi, în acelaşi timp, membri ai organelor de conducere.

Art.79  Comisia de Cenzori îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu propriul Regulament, cu respectarea prezentului statut, a normelor metodologice şi a regulamentelor emise de Federaţia SANITAS, sub coordonarea Comisiei de Cenzori a federaţiei Sanitas.

Art.80  Îndeplineşte următoarele atribuţii :

 1. verifică trimestrial sau la sesizare (făcută de membrii Consiliului Judeţean sau de filiale SANITAS), activitatea financiară şi economică a sindicatului SANITAS Constanţa;
 2. urmăreşte virarea corectă şi la timp a cotizaţiei în contul sindicatului de către filialele SANITAS, precum şi virarea cotizaţiei către Federaţia Sanitas;
 3. rezultatul oricărui control este consemnat într-o Notă de control, în conformitate cu Regulamentul Comisiei şi cu normele financiare ale Federaţiei. Ele sunt prezentate Biroului Executiv spre vizare şi Consiliului Judeţean spre aprobare. Raportul de activitate poate să cuprindă propuneri şi sugestii;
 4. informează, în timp util, compartimentul financiar-contabil, Biroul Executiv şi Consiliul Judeţean cu privire la orice modificare sau completare a legislaţiei financiar-fiscale.

Cap. VIII.  ORGANISME CU CARACTER TEMPORAR

Art.81  În situaţii deosebite Consiliul Judeţean/Biroul Executiv, după caz, constituie, cu caracter temporar:

 1. comitetul de grevă
 2. comisia de negociere

Art.82  Comitetul de Grevă se compune din 5 reprezentanţi împuterniciţi:

 1. secretarul cu programe profesionale, juridice şi sociale şi un alt membru al Consiliului Judeţean, din care este ales şeful comitetului;
 2. 2 reprezentanţi SANITAS de la nivelul filialei SANITAS;

Se ocupă de organizarea acţiunii revendicative, stabileşte modul de acţiune şi metodologia acordării asistenţei medicale pe timpul grevei în conformitate cu legea, editează zilnic buletinul de grevă.

Art.83 a) Comisia de Negociere a Conflictului Colectiv de Muncă la nivelul sindicatulului SANITAS Constanţa se compune din Preşedinte şi 2 membri ai Biroului Executiv Judeţean.

 1. b) Comisia de negociere a Conflictului colectiv de muncă la nivelul unei filiale SANITAS se compune din: un membru al Biroului Executiv Judetean şi doi membri ai Comitetului Executiv al filialei SANITAS

Comisia de negociere este împuternicită de Consiliul Judeţean sau Biroul Executiv, după caz, să poarte tratative cu reprezentanţii administraţiei/patronatului, în cadrul Comisiei de Mediere, dupa care poate dispune continuarea, suspendarea sau încetarea conflictului.

Cap. IX.  FONDURILE BĂNEŞTI ŞI MIJLOACELE MATERIALE

Art.84 Fondurile băneşti şi mijloacele materiale ale sindicatului SANITAS Constanţa se constituie din:

 1. contribuţiile achitate de membri sub forma de:
 • cotizaţia în cuantum de 1% din venitul brut realizat; aceasta se reţine lunar de către unitate pentru salariaţi şi este deductibilă din baza de calcul a impozitului pe venit.
 • cotizaţia în cuantum de 1% din salariul minim pe economie pentru membri asociaţi; aceasta se plăteşte trimestrial.
 1. fonduri şi mijloace fixe realizate;
 2. donaţii, sponsorizări şi alte surse atrase.

Cap. X.  DISPOZIŢII FINALE

Art.85  Patrimoniul sindicatului SANITAS Constanţa este indivizibil şi netransmisibil cu excepţia situaţiei de dizolvare/divizare când acesta se împarte în mod proporţional cu sumele virate în ultimii 4 ani. În cazul situaţiei de dizolvare/divizare, Consiliul Judeţean constituie Comisia Judeţeană de dizolvare/divizare care va supune aprobării Consiliului Judeţean raportul de dizolvare/divizare a sindicatului SANITAS Constanţa. În situaţia de comasare patrimoniul este cel rezultat din unirea partimoniului a două sau mai multe organizaţii.

Art.86  Sindicatul SANITAS Constanţa are mod de organizare, gestiune, ştampilă, siglă, insigne şi drapel propriu, precum şi ştampile pentru fiecare filială SANITAS.

Art.87  Prezentul statut intră în vigoare la data aprobării lui de către Conferinţa Judeţeană din 09.06.2012.

Format aprobat în Conferinţa Judeţeană a sindicatului SANITAS Constanţa din 09.06.2012.