Având în vedere că începând cu 01 august 2016, Ordonanţa de urgenţă nr. 20/2016 modifică şi completează Ordonanţa de urgenţă 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal bugetare, facem următoarele precizări:
 
1.  În conformitate cu prevederile art. 17, al 5 din Codul Muncii republicat, la reîncadrarea salarială conform OUG 20/2016 nu se încheie acte adiţionale.
 
 „(5) Orice modificare a unuia dintre elementele prevăzute la alin. (3) în timpul executării contractului individual de muncă impune încheierea unui act adiţional la contract, într-un termen de 20 de zile lucrătoare de la data apariţiei modificării, cu excepţia situaţiilor în care o asemenea modificare este prevăzută în mod expres de lege.
2. Art. 1 alin. 2 din OUG 57/2015, prevede faptul că sporurile se menţin la nivelul acordat în luna decembrie 2015.
„(2) În anul 2016, cuantumul sporurilor, indemnizaţiilor, compensaţiilor şi al celorlalte elemente ale sistemului de salarizare, care fac parte, potrivit legii, din salariul brut, solda lunară brută/salariul lunar brut, indemnizaţia lunară brută de încadrare, se menţine la acelaşi nivel cu cel ce se acordă personalului plătit din fonduri publice  pentru luna decembrie 2015, în măsura în care personalul îşi desfăşoară activitatea în aceleaşi condiţii.”
În concluzie, OUG 20/2016 a modificat doar salariile de bază, nu şi sporurile, iar noul salariu va fi comunicat în scris fiecărui salariat, nu se va încheia act adiţional.

#sanitasconstanta