Sindicatul SANITAS Constanța a primit numeroase mesaje prin care sunt sesizate disfuncționalitățile și omisiunile Legii 250/2016 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 20/2016 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum și unele măsuri fiscal-bugetare și pentru modificarea și completarea unor acte normative.

În urma analizării acestor mesaje am constatat că multe din problemele semnalate sunt întâlnite la nivelul întregii țări motiv pentru care le-am colectat în acest material care va fi trimis conducerii Federației Sanitas pentru prezentare spre rezolvare Guvernului României.

 1. Funcţiile de conducere (medic-şef, şef-serviciu, şef-birou, etc.) au prevăzut în lege un salariu de încadrare mai mic decât personalul din subordine:
Funcție Salar Iulie 2016 Salar August 2016 Salar Decembrie 2016 Creșterea acordată
MEDIC SEF 4940 5550 5550 610
MEDIC PRIMAR 4193 5105 5616 1493
ȘEF SERVICIU 3206 4212 4212 1006
ȘEF BIROU 3190 3459 3459 266
ING,ECONOMIST IA, CONSILIER JR 2750 2750 3520 770

Propunem ca salariul de încadrare al medicului șef de secție să fie reprezentat de salariul la gradația maximă din grila specifică pregătirii profesionale la care să se adauge o indemnizație de conducere de 20%.

La șef serviciu facem aceeași propunere: la salariul de încadrare corespunzător funcției la gradația maximă din grila specifică pregătirii profesionale (inginer, economist, consilier juridic) să se adauge o indemnizație de conducere de 20%, iar pentru seful de birou aceeași procedură cu adăugarea unei indemnizații de 18%.

 1. La anexa I.1 este prevăzută ca o noutate creșterea salariului de bază cu 15% (indemnizație de conducere) și pentru asistententul medical coordonator dar medicul coordonator nu beneficiază de această prevedere.

            Propunem aplicarea unitară a acestei prevederi în sensul aplicării acestei indemnizații de conducere și medicului coordonator.

 1. La punctul 4 din Legea nr. 250 sus menționată se prevede:

(6^3) Prin excepţie de la prevederile art. 1 alin. (2), începând cu luna decembrie 2016, sporurile şi alte drepturi salariale specifice activităţii se vor calcula prin raportare la salariul de bază, potrivit prezentei ordonanţe de urgenţă, cu excepţia categoriilor de personal prevăzute la alin. (6^2).

Propunem eliminarea excepţiei de la pct. (62) în sensul în care sporurile pentru specialităţile oncologice şi arşi să fie aplicate la salariul din grilă.

 1.  Nu sunt prevederi clare privind modul de acordare a sporului de doctorat, spor viză CFP, etc.

            Propunem clarificarea acordării acestor sporuri în sensul pecizării că aceste sporuri se aplică la salariul de bază prevăzut grilă.

 1. La Anexa I – Familia ocupațională de funcții bugetare “Sănătate și asistență socială”, capitolul I pct. a.1 “Unități clinice” asistentul medical debutant cu studii postliceale gradația 0 are salariul de bază de 2628 lei iar la gradația 5 are salariul de bază de 2027 lei;

Propunem scăderea salariul de bază al asistentului medical debutant cu studii postliceale gradația 0 de la 2628 lei la 1628 lei pentru a respecta proporțiile între treptele salariale.

 1. La Anexa I – Familia ocupațională de funcții bugetare “Sănătate și asistență socială”, capitolul I pct.a.3 “Servicii de ambulanță, compartimente de primiri urgențe: UPU-SMURD, ATI/TI…” asistentul medical cu studii postliceale are salariul de bază mai mare decât asistentul medical cu studii superioare:
Gr 0 Gr 1 Gr 2 Gr 3 Gr 4 Gr 5
As med. S 2135 2295 2410 2530 2594 2658
As. med PL 2142 2303 2418 2539 2602 2667


Propunem corectarea acestor erori cu
respectarea proporțiile între categoriile profesionale conform studiilor absolvite.

 1.  Anumite categorii profesionale din unitățile sanitare (ex: preoții, subinginerii, garderobierii, bucătari, ș.a.) nu sunt trecuți în anexele Legii 250/2016, deși sunt prevăzute în Legea 284/2010 (lege care este în vigoare la aceasta dată) ceea ce duce la apariția de noi inechități salariale între salariații aceleiași instituții.

Propunem corectarea acestor erori prin adăugarea la anexele Legii 250/2016 a acestor categorii profesionale.

 1. În grila de la U.P.U. au fost introduşi chimiştii, biologii, etc., dar au fost create situaţii cel puţin ciudate în sensul că biologul debutant şi biologul principal au salariile mai mari decât omologii din unităţile clinice, iar biologul şi biologul specialist au salariile mai mici decât omologii din unităţile clinice.

Propunem corectarea acestor erori de către leguitor.

 1. Mediatorii sanitari au fost omiși din grilele de salarizare a Legii 250/2016.

Propunem corectarea acestor erori prin completarea grilelor Legii nr. 250/2016 cu toate categoriile de personal omise.

10. Anumite categorii profesionale din unitățile de asistență socială au fost omise din grilele de salarizare a Legii 250/2016 (ex: aproape toți funcționari publici cu excepția directorilor, categorii de personal contractual și administrativ).

Propunem corectarea acestor erori prin cuprinderea funcționarilor publici, a întregului personal contractual și a personalului administrativ din cadrul D.G.A.S.P.C.-urilor, a D.A.S.-urilor și a S.P.A.S.-urilor în grilele de salarizare a Legii nr. 250/2016 prin adăugare la punctul 4. Alte funcţii comune din sistemul sanitar, a sintagmei și de asistență socială”, iar subpunctele A și C să fie completate cu și unităţi de asistenţă socială/ centre rezidențiale cu sau fără personalitate juridică”.

 1. Anumite categorii profesionale din unitățile de asistență sociala (ex: bucătari, șoferi) nu sunt trecuți în anexele Legii 250/2016, deși sunt prevăzute în Legea 284/2010 producând inechități între salariații aceleiași instituții.

Propunem corectarea acestor erori prin adăugarea la anexele Legii 250/2016 a acestor categorii profesionale.

 1.  Lipsa ierarhiei salariilor de bază ale directorilor din cadrul D.G.A.S.P C., funcționari publici (director general, director executiv, etc), existența unei diferențe nesemnificative între salariul Directorului D.G.A.S.P C și cel al unui Șef Centru, astfel că retribuția unui Șef Centru- salariul de bază nu este justificabilă raportat la activitatea care o desfășoară/ responsabilități etc.

Propunem regândirea salarizării acestor funcții în conformitate cu atribuțiile și responsabilitățile funcțiilor.

 1. Educatorul sanitar cu studii S din grila pentru personalul de specialitate din unităţile de asistenţă socială/centre cu sau fără personalitate juridică are salariul mai mic decât al educatorului sanitar cu studii SSD.
Funcția Gr 0 Gr 1 Gr 2 Gr 4 Gr 5
Educator S 2020 2172 2280 2394 2454
Educator SSD 2141 2302 2417 2537 2601


Propunem corectarea acestor erori cu
respectarea proporțiile între categoriile profesionale conform studiilor absolvite.

 1. La Anexa I – Familia ocupațională de funcții bugetare “Sănătate și asistență socială”, capitolul I pct. 4 “ Alte funcţii comune din sistemul sanitar”, subpunctul B. Unităţi de informatică din unităţi clinice, salariile corespunzătoare funcției de analist, programator, inginer de sistem cu studii superioare sunt mai mici decât salariile existente în plată si foarte apropiate de salariile altor funcții cu studii medii.

Propunem corectarea acestor erori și salarizarea acestei categorii profesionale în conformitate cu nivelul studiilor și cu importanța acestor profesioniști în buna funcționare a unităților sanitare.

 1. Nu mai există la personalul TESA funcţia de tehnician/contabil cu studii PL sau SSD (funcţii ce există în Legea 125/2005), motiv pentru care personalul încadrat în acest moment cu studii superioare trebuie să fie retrogradat (în acest moment, în unele unități, există tehnicieni de aparatură medicală care şi-au completat studiile).

Propunem includerea în grila personalului tehnico-administrativ a funcţiei de tehnician/contabil cu studii PL sau SSD.

 1. Muncitorul calificat din unitățile clinice are salariul mai mic decât muncitorul calificat din unitățile neclinice.
Funcția Unitatea Gr 0 Gr 1 Gr 2 Gr 3 Gr 4 Gr 5
Muncitor calificat I clinic 1510 1623 1704 1790 1834 1880
Muncitor calificat I neclinic 1570 1688 1772 1861 1907 1955
Muncitor calificat II clinic 1448 1557 1634 1716 1759 1803
Muncitor calificat II neclinic 1400 1505 1580 1659 1701 1743
Muncitor calificat III clinic 1380 1484 1558 1636 1676 1718
Muncitor calificat III neclin ic 1380 1484 1558 1636 1676 1718
Muncitor calificat IV clinic 1344 1445 1517 1593 1633 1674
Muncitor calificat IV neclinic 1344 1445 1517 1593 1633 1674


Propunem corectarea acestor erori.

 1. Funcția de conducere de șef atelier este prevăzută numai pentru studii superioare, deși Criteriile privind angajarea si promovarea în funcții, grade și trepte profesionale a personalului contractual din unitățile sanitare publice din sectorul sanitar aprobate prin Ordinul M.S. nr. 1470/2011 pentru aprobarea…., prevăd ca acest post poate fi ocupat și de către persoane cu diploma de bacalaureat, așa cum este ocupat în prezent. Pentru aceste situații Legea-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice prevede la art. 15 alin. (3) si (4) următoarele:

(3) Persoanele care ocupă, în condiţiile legii, funcţii de conducere pentru care condiţia de ocupare a postului este de studii superioare şi care nu au absolvit studii de acest nivel beneficiază de salariul de bază prevăzut de prezenta lege pentru aceste funcţii, diminuat cu 10 clase de salarizare.(25% diminuare).

(4) Persoanele care la data intrării în vigoare a prezentei legi ocupă funcţii în condiţiile prevăzute la alin. (3) vor beneficia de o perioadă tranzitorie de 5 ani în care să obţină nivelul de studii prevăzut de lege pentru exercitarea funcţiei de conducere. După această dată, în cazul în care condiţiile de studii nu sunt îndeplinite, persoanele respective vor fi încadrate pe funcţii de execuţie existente în statul de funcţii al ordonatorului de credite.”

Aceasta funcție a fost prevăzută astfel și în O.U.G. nr. 20/08.06.2016.

Propunem corectarea acestor omisiuni.

 1. În privința manierei de aplicare a prevederilor Legii 250/2016 salarizarea personalului din aceași unitate sanitară se aplică diferențiat în sensul că pentru personalul sanitar și auxiliar din unitățile sanitare salarizarea se aplică retroactiv, începând cu 01.12.2016, iar pentru personalul tehnico-administrativ, prevederile legii se aplică începând cu data intrării în vigoare a legii, respectiv 24.12.2016, conform art. 32 ,,Prin excepţie de la prevederile art. 1 alin. (1), începând cu luna decembrie 2016, salariile de bază ale personalului prevăzut la cap. I pct. 1, 2 şi 3 din anexa nr. III – Familia ocupaţională de funcţii bugetare «SĂNĂTATE» la Legea- cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare, se stabilesc potrivit anexei nr. 1.”, ceea ce crează inechități în rândul salariaților din aceeași unitate sanitară.

Propunem corectarea acestei inechități prin reformularea art. 32 în sensul introducerii în acest articol și a personalului tehnico-administrativ.

 1.  Legea 250/2016 nu rezolvă problema diferențelor salariale foarte mari între asistenții medicali cu forme de pregatire diferită (studii superioare – 4 ani, superioare de scurtă durată – 3 ani și studii postliceale – 3 ani), dar cu atribuții și fișa postului identice.

Propunem corectarea acestor disfuncționalități prin modificarea mai multor acte legislative cum ar fi: Legea unică de salarizare a personalului bugetar, Legea exercitării profesiei de asistent medical, șa. astfel încât diferențele salariale între funcții să nu fie mai mari de 7%.

 – Aceasta este una din revendicările prioritare ale Federației SANITAS. Întocmirea de fișe de post diferite era și este atribuția strictă a OAMMRG-ului și opiniez că este nevoie să forțăm această decizie.

 – De asemenea am solicitat MS și Ministerului Invățământului instituirea unei singure forme de școlarizare pentru asistenții medicali, cerând desființarea școlilor postliceale care au decazut în ultimul hal acceptând inclusiv absolvenți de liceu fără bacalaureat.

   In anii trecuți ne-am lovit de obtuzitatea și de interesul contrar al anumitor decidenți dar, nu renunțăm și toate aceste solicitări le reluam în 2017.

Sunt multe de spus dar și mai multe de facut, iar aceste lucruri trebuie să le facem împreună.

Multumim pe aceasta cale tuturor colegilor care au trimis materiale și pentru încrederea care ne-o acordați.

Împreună suntem mai puternici!

Biroul Executiv al Sindicatului SANITAS Constanța