Un salariat nu poate fi sancționat fără ca unitatea să efectueze o cercetare disciplinară, cercetare în care cadrul căreia salariatul află motivele pentru care este cercetat, se poate apăra și poate fi asistat, la cerere, de către un reprezentant al sindicatului.
Neîndeplinirea acestei proceduri prevazută de codul muncii poate fi contestată de salariat în instanță.
Anul trecut am reprezentat și am acordat asistență juridică membrilor noștri de sindicat în 107 comisii de cercetare disciplinară.
Noul Contract Colectiv de Muncă (CCM) la nivel de sector bugetar de Sănătate prevede:
ART. 37
(2) În cazul în care salariatul membru de sindicat se găsește în situația cercetării disciplinare, angajatorul, are obligația de a informa, la cerere, reprezentanții organizațiilor sindicale afiliate organizațiilor semnatare ale prezentului contract colectiv de muncă de stadiul cercetărilor, precum și concluziile comisiei de disciplină anterior emiterii deciziei.
ART. 166
(6) La cerere membrul de sindicat poate fi asistat de reprezentantul organizației sindicale în cercetările desfășurate de organizațiilor profesionale .
Art. 177
(1) Cercetarea abaterilor disciplinare ale membrilor sindicatelor afiliate federațiilor semnatare, a referatelor și a reclamațiilor care îi privesc pe aceștia se face cu participarea reprezentantului sindicatului în care este înscris fiecare salariat.
(2) Cercetarea prevăzută la alin. (1) se poate face și fără prezența reprezentantului sindicatului dacă ședința comisiei de cercetare a fost anunțată în scris și cu semnătura de primire, cu cel puțin 48 de ore înainte, dar nu s-a prezentat niciun reprezentant la locul și ora anunțate.
(3) La solicitarea salariatului, acesta poate fi asistat și reprezentat de către un reprezentant al sindicatului, atât la audiere, cât și pe parcursul cercetării, în cazurile prevăzute la alin. (1).
(4) După finalizarea cercetărilor, dacă acestea privesc sau au legătură cu un membru al unuia din sindicatele semnatare ale prezentului contract, reprezentantul sindicatului are dreptul la consultarea dosarului de cercetare.
(5) Orice cercetare a unei abateri disciplinare pentru membrii de sindicat va fi conform procedurii prevăzute în anexa nr. 10.
Anexa nr. 10 la Contractul colectiv de muncă la nivel de sector bugetar Sănătate
Procedura cercetării disciplinare prealabile
Art. 1 va avea următorul cuprins: Sub sancțiunea nulității absolute,  nicio măsură  nu  poate  fi  dispusă mai înainte de efectuarea unei cercetări disciplinare prealabile, inclusiv avertismentul scris.
Art. 2 Procedura cercetării disciplinare prealabile este următoarea:
1. Odată cu luarea la cunoștință de către angajator de săvârșirea unei fapte ce ar putea fi considerată abatere disciplinară, acesta emite decizia de cercetare disciplinară.
2. Decizia de cercetare disciplinară prealabilă trebuie să descrie acțiunea și inacțiunea cercetată, data producerii acesteia, prevederile avute în vedere ca fiind încălcate, cine a făcut sesizarea, data și ora la care are loc prima audiere din partea comisiei de cercetare disciplinară prealabilă
3. Decizia de cercetare disciplinară prealabilă împreună cu copia de pe actul de sesizare a faptei se comunica celui cercetat cu semnătura de primire a sindicatului din care face parte salariatul. În cazul în care salariatul refuza primire sa, aceasta va fi trimisă prin scrisoare recomandată la domiciliul sau reședința acestuia.
4. La prima audiere sunt convocați toți salariații care erau prezenți sau ar fi trebuit să fie prezenți în locul și la data la care a avut loc fapta. Reprezentatul sindicatului al cărui membru este salariatul va fi invitat la fiecare întrunire a comisiei de disciplinare în calitate de apărător.
5. După prima audiere, comisia de cercetare prealabilă comunică concluziile celor audiați
6. Dacă se consideră că există o abatere disciplinară, comisia de cercetare disciplinară prealabilă comunica celui acuzat acuzația care i se aduce, copii de pe actele comisiei care stau la baza acuzației și i se acordă un termen de două zile lucrătoare pentru a-și  formula, într-o notă explicativă, apărarea în scris și pentru a prezenta noi probe în apărarea sa, inclusiv martori.
7. După primirea notei explicative, comisia de cercetare disciplinară prealabilă dă curs apărărilor salariatului , formulate în scris sau exprimate oral în fața comisiei în mod direct, sau prin intermediul reprezentatului sindicatului al cărui membru este.
8. După cercetarea apărărilor salariatului, comisia disciplinară propune sau nu o sancțiune disciplinară.
9. Neprezentarea salariatului la convocarea făcută în vederea desfășurării cercetării disciplinare prealabile, fără un motiv obiectiv, dă dreptul angajatorului să dispună sancționarea, fără realizarea cercetării disciplinare prealabile.
10. În cursul cercetării disciplinare prealabile , salariatul are dreptul să formuleze și să susțină toate apărările în favoarea sa și să ofere persoanei împuternicite să realizeze cercetarea toate probele și motivațiile pe care le consideră necesare, precum și dreptul să fie asistat ori reprezentat, la cererea sa, de către un reprezentant al sindicatului al cărui membru este.
11. Sancțiunile disciplinare se aplică potrivit legii.
12. Angajatorul dispune aplicarea sancțiunii disciplinare printr-o decizie emisă în formă scrisă, în termen de 30 de zile calendaristice de la data luării la cunoștința despre săvârșirea abaterii disciplinare, dar nu mai târziu de 6 luni de la data săvârșirii faptei.
13. Decizia de sancționare se comunică personal salariatului în cel mult 5 zile de la data emiterii ei și produce efecte de la data comunicării.
14. Decizia de sancționare poate fi contestată de către salariat la instanțele de judecată competente în termen de 30 de zile calendaristice de la data comunicării.
Art. 3 Prezenta procedură face parte de drept din toate Regulamentele interne ale unităților cărora le este aplicabil prezentul contract colectiv de muncă.

În conformitate cu prevederile Codului Muncii art.248 al. (3) o sancțiune disciplinară aplicată unui salariat se radiază de drept în termen de 12 luni de la aplicare dacă salariatului nu i se aplică o nouă sancțiune disciplinară în acest termen. Radierea sancțiunilor disciplinare se constată prin decizie a angajatorului emisă în formă scrisă.

Biroul Executiv al Sindicatului Sanitas Constanța

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Dovediți că nu sunteți un robot. Completați cu cifrele corespunzătoare, caseta de mai jos. *